Policys

Frånvaro

Vid frånvaro ska ansvarig ledare meddelas så fort som möjligt.

Frånvaro i stor omfattning, utan specifik anledning eller som inte har anmälts till respektive tränare, kan leda till att man förlorar sin plats i träningsgruppen. I de fall detta sker återbetalas inte redan erlagd avgift.


Mobbing/trakasserier

Riksidrottsförbundets policy mot mobbing och trakasserier:

Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte trakasserarens motiv.

Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott – världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”.